Johtoryhmät kuntoon – valmennus

Johtoryhmät kuntoon (JK) on tavoitteellinen isojen oppilaitosten johtamisosaamisen vahvistamiseen, yhteisölliseen kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävä valmennus. Sen aikana toteutetaan tavoitteellinen oppilaitoksen kehittämistehtävä. Valmennus koostuu kolmesta lähi- ja kahdesta etävalmennuskerrasta. Etävalmennuskerrat ovat olennainen osa valmennuksen ja asiantuntijapuheenvuorojen toteutusta. Valmennus on toteutettavissa epidemiatilanteen mukaan joko hybridi- tai kokonaan etämuodossa. Valmennuksen vaikuttavuutta lisätään ennakoivalla ja osallistavalla arvioinnilla ennakko-, väli- ja kehittämistehtävien yhteydessä. Valmennus antaa osallistujille toimivia työkaluja ja -tapoja kerätä palautetta osana oppilaitoksen systeemistä kehittämistyötä. Valmennuksen materiaali jaetaan ja työskentely tapahtuu verkkotyöalustalla.

Mihin valmennustarve perustuu? Hallitusohjelmatavoitetta johtamisosaamisen kehittämisestä tukevat sekä Karvi:n arvioinnit, että Uutta koulua 2021 –tutkimustulokset, joiden mukaan meillä on tarve kehittää rehtoria laajempia osallistavia johtamisrakenteita. Näissä tunnistetaan johtoryhmien tarvitsevan tähän työhön myös tukea.

Helsingin yliopiston julkaiseman Rehtoribarometri -tutkimuksen mukaan 18 % maamme oppilaitosjohtajista täyttää työuupuneisuuden tunnusmerkit ja 46 % on uupumisvaarassa. Tilanne on heikentynyt dramaattisesti vain yhden vuoden aikana. Keinona haasteen nujertamisessa nähtiin uudenlaisen yhteisöllisen johtamiskulttuurin kehittäminen.

Vastuullista johtamista -valmennukseen osallistuneille (2019-2020) rehtori/apulaisrehtori työpareille tehdyssä valmennustarvekyselyssä vastaajat määrittelivät tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi johtoryhmätyöskentelyn, erityisesti vastuullisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisen. Johtoryhmät ovat avainasemassa niin OPS-prosessin ylläpitämisessä kuin pysyvän muutoksen aikaansaamisessa kouluissa.

Miten JK-valmennus vastaa tähän haasteeseen? Johtoryhmät kuntoon -hankkeen tavoitteena on valmentaa yhteistoiminnallisella otteella oppilaitosten johtoryhmiä pitkäjänteiseen johtamis- ja kehittämistyöhön sekä ohjata myös työuran eri vaiheessa olevia esimiehiä vaativampiin tehtäviin.

Valmennukset perustuvat ajantasaiseen, suomalaisen koulutusjärjestelmän tunnistavaan johtamisen tieto- ja tutkimusperustaan sekä paikallisiin kasvatuksen ja opetuksen strategia- ja kehittämissuunnitelmiin.

Valmennukseen haetaan isojen (yli 150 oppilasta tai opiskelijaa) oppilaitosten johtoryhmiä, mikä on myös osallistumisen edellytys. Valmennuksen teoreettinen viitekehys on yhteistoiminnallinen kehittäminen ja systeeminen muutos: tietoisuus, eteneminen, koherenssi. Tähän tukeutuen laaditaan johtoryhmän kehittämissuunnitelma, joka on keskeinen osa oppilaitoksen kehittämistä valmennuksen aikana.

Valmennuskokonaisuus rakentuu ennakko-, välitehtävistä ja lähijaksoista. Osa valmennuksesta toteutetaan verkossa, joka mahdollistaa osallistumisen eri tavoin ja tarvittaessa jopa kokonaan verkossa. Studia generalia -luentoihin on mahdollista osallistaa laajemmin oppilaitoksen henkilöstöä.

Valmennuksen aikana suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan koko oppilaitoksen kehittämistehtävä. Tämän työskentelyn vaiheita ohjataan prosessin ajan ja tulokset dokumentoidaan. Valmennuksen päätteeksi jokaisesta oppilaitoksen kehittämistyöstä laaditaan Pähkinänkuori-tiivistelmä kaikkien osallistujien käyttöön.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siten osallistujalle maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista.

Ilmoittaudu mieluiten heti, mutta viimeistään 5.6.2021, johon mennessä kevään ennakkoilmoittautuminen sulkeutuu!

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

 

Kouluttajat

Pro Practica Oy: Hannu Laukkanen on toiminut valmentajana KuntaKesuKuntoon ja KuntaKesuKuntoon jatko sekä Vastuullista johtamista-valmennuksen valmentajana. Majakka- ja
Loisto hankkeet. Varhaiskasvatuksen, esi-ja perusopetuksen ja lukion kehittämis- ja johtamisprojekteja. Kehittänyt Vertaisauditointi-menetelmää. Kokenut fasilitoija ja kehittäjä
sekä hyvin verkostoitunut.

Prinsipaatti Oy: Antti Ikonen, KM, HTM oikeustieteiden tutkijakoulutettava. Kokemusta rehtorityöstä kaikilla kouluasteilla sekä kansallisesta kehittämistyöstä. KARVl:n
arviointineuvoston jäsen. Pitkä kouluttajakokemus eri uravaiheissa olevien esimiesten täydennyskoulutuksista, viimeimmäksi OPH:n Vastuullista johtamista-valmennus.
Rehtori KM Päivi Ikonen, kouluttajakokemusta oppimistyyleistä, tuen ja opiskeluhuollon järjestämisestä sekä pedagogiikan kehittämisestä ja strategiaprosessien johtamisesta. Koordinoinut OPH:n Erilaiset oppijat-yhteinen koulu sekä Oppilas- ja opiskelu huollon kehittämishankkeita.

Koulutusosiot

Koulutusosion nimi: Johtoryhmätyön dynamiikka

Ennakkotehtävä kesä 2021: Johtoryhmän jaetun johtajuuden lähtötila-analyysi sekä oppilaitoksen kehittämissuunnitelma. Toteutus strukturoitu verkkokysely, jolla kehitetään myös valmennuksen sisältöjä. (1 pv)

Lähipäivät syksy 2021: Tavoitteena on ymmärryksen ja tiedon lisääminen johtamisesta ja kehittämisestä yhteistoiminnallisin valmennusmenetelmin, Perehdytään johtoryhmän jäsenten temperamentti- ja ajattelutyylien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.
1. pv
Mitä muutoksen johtaminen merkitsee minulle?
Mitä vastuullinen johtaminen vaatii?
Ennakkotehtävän analyysi.
Oppilaitoskohtaisten parien ja teemaryhmien muodostaminen.
Erilaisuus voimavaraksi: Tiimianalyysi.
Yhteistoiminnallinen kehittäminen vaihtuvissa ryhmissä.
2.pv
Kehittämisen kokonaisuus orientaatio – tietoisuus, eteneminen, koherenssi ja dokumentaatio.
Oppilaitoksen ja johtoryhmän kehittämissuunnitelman käynnistäminen ja henkilöstön osallisuus.
Palaute jaksosta.
Työskentely: Fasilitoiva ja valmennuksellinen ote

Koulutusosion nimi: Studia Generalia -verkkovalmennus marraskuu 2021

FT Salla-Maarit Volanen: Asiantuntijapuheenvuoro näyttää valmennuksessa hyvinvoinnin merkityksen onnistuneessa yhteistyössä, johtamisessa ja oppilaiden hyvinvoinnin
varmistamisessa. Osallistujat oivaltavat kokemuksellisesti, että hyvinvointi on konkreettisesti kehitettävissä oleva taito samalla kun se luo edellytykset onnistuneelle itsensä ja muiden
johtamiselle.

Johtaja Vesa Äyräs: Miten voimme tukea oppilaiden oppimista ja opettajien tapaa työskennellä yhteisöllisesti digitaalisessa ympäristössä? Mitä on oikeasti järkevää ja turvallista digitalisoida ja kuinka se tehdään!

Vastuuvalmentajat: Yhteistoiminnallinen kehittäminen.
-oman työhyvinvoinnin ja itsensä johtaminen
-oppilaitosyhteisön työhyvinvointi: kriittiset tekijät
-johtoryhmän sekä oppilaitoksen kehittämistehtävän tilanneanalyysi ja etenemisen
varmistaminen

Koulutusosion nimi: Johtoryhmätyön kehittäminen ja työhyvinvoinnin johtaminen, tammi-helmikuu 2022

Lähipäivä talvi 2022:
Tutkimusperustaiset oppilaitosten johtamisjärjestelmät ja johtajuuden jakaminen.
Oppilaitoksen johtoryhmä -mallin kuvaus ja kehittäminen osana kehittämissuunnitelmaa.
Organisaation ryhmäilmiöt.
Oppilaitosten johtoryhmien toimintamallien yhteistoiminnallinen kehittäminen
Oppilaitoksen kehittämistehtävän eteneminen: viestintä, sitouttaminen, osallisuus, seuranta ja arviointi.

Orientaatio välitehtävään: Johto- ja/tai kehittämisryhmätyöskentelyn kehittäminen.
Palaute jaksosta.
Työskentely: Fasilitoiva ja valmennuksellinen ote.

Välitehtävä (laajuus 1 pv):
-johtoryhmän kehittämistehtävä – kehittämistyön kuvaus ja yhteenveto
-oppilaitoksen kehittämistehtävä – työyhteisötyön loppuunsaattaminen sekä pähkinänkuoren
laatiminen viimeiseen lähijaksoon

Koulutusosion nimi: Studia Genaralia -verkkovalmennus, helmi-maaliskuu 2022

Katariina Salmela-Aro: Millaisia ovat hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet ja kuinka pystyisimme parhaiten niitä nujertamaan? Vuosittain tehtävä rehtoribarometri tarjoaa tietoa rehtoreiden työhyvinvoinnista, keskeisistä työn vaatimuksista ja voimavaroista, työn muokkaamisesta, ja henkilökohtaisista vaatimuksista ja voimavaroista. Tutkimus kertoo keskeiset kohteet, joilla niin rehtoreiden kuin opettajienkin työhyvinvointia voidaan parantaa.

Minna Huotilainen: Tietotyön kuormittavuuden tutkimus ja keinot oman työhyvinvoinnin parantamiseen! Aivotutkimus tuo tietoa oman työn kehittämiseen ja kognitiivisen ergonomian kohentamiseen sekä omassa työssä että esihenkilönä toimiessa. Luento antaa taustaa näiden mekanismien ymmärtämiseksi ja tarjoaa käytännön esimerkkejä niiden toteuttamisesta johtamisen arjessa.

Vastuuvalmentajat: Yhteistoiminnallinen kehittäminen.
-johtoryhmän sekä oppilaitoksen kehittämistehtävän tilanneanalyysi ja etenemisen
varmistaminen

Koulutusosion nimi: Muutoksen vakiinnuttaminen ja kehittämistehtävien tulosten yhteinen analyysi, syksy 2022

Vahvistetaan oppilaitoskohtaisen kehittämisen etenemistä ja jatkuvuutta sekä jaetun vastuullisen johtamisen toimintamallit oppilaitoksen tavoitteelliseen arkeen ja rakenteisiin.
1 pv
Työssäoppimisen kokemukset ja tulokset välitehtävän perusteella:
Uudistuneen johtamisrakenteen vakiinnuttaminen.
Johtamisosaamisen vahvistaminen ja osaamisen johtaminen.
Systemaattisen kehittämistyön eteneminen.
Systeeminen muutos, vaikutukset toimintaan sivistystoimen eri tasoilla.
Työhyvinvoinnin kehittäminen.
Työskentely: Oppilaitoskohtaisten kehittämistehtävien yhteistoiminnallinen esittely
2 pv
Oppilaitoksen kehittämisen jatkuvuus tavoitteena systeeminen muutos.
Opetuksen ja oppimisen laadun varmistaminen.
Kehittämistyön jatkuvuus.
Hyvinvoinnin ketju: oppilaat, opiskelijat, oppilaitoksen työyhteisö, oppilaitoksen johtajat.
Henkilökohtaisen kehittymiseni seuraava askeleet.
Valmennuskokonaisuuden analyysi.
Työskentelytapa: Fasilitoiva ja valmennuksellinen ote.