Kyselyt, tutkimukset ja selvitykset

Kärkkäinen, Tiina

Kandidaattityö lukion rehtoreista korona-aikana lukuvuonna 2020-2021

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista on ollut lukion rehtoreiden johtaminen omassa koulussaan koronakriisin aikana lukuvuonna 2020-2021. Ajankohtaista aihetta tutkitaan lukion rehtoreiden omasta näkökulmasta. Rehtoreiden toimenkuva on jo ennen koronaa ollut laaja. Korona on tuonut heille paljon uusia työtehtäviä.

Tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimus ja tutkimusmateriaalina viisi Suomen Rehtorit ry:n tekemää lomakehaastattelua jäsenilleen eli Suomen rehtoreille. Vastauksista on poimittu vain lukioiden rehtoreiden vastaukset. Olen hyödyntänyt työssäni vain oman tutkimuskysymykseni kannalta oleellisia kysymyksiä. Tutkimuksessa käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysin analysointitapaa induktiivisesti. Teoreettisena mallina käytetään Pearsonin ja Clairin kriisijohtamisen mallin keskimmäistä kriisijohtamiseen liittyvää osaa. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan koronakriisiä, kriisijohtamista, kriisiviestintää sekä rehtorin roolia.

Tutkimusaineistosta on noussut esiin, että lukion rehtorin kriisijohtamisen keskeiset painopistealueet ovat olleet koulun arki, karanteenit ja etäopetus, ylioppilaskirjoitukset sekä kriisiviestintä. Korona on muuttanut merkittävästi koulun arkipäivän toimintoja esimerkiksi tehostetun siivouksen ja turvavälien toteuttamisen kautta. Rehtorille korona on merkinnyt selvästi lisää uusia työtehtäviä. Rehtori on yhdessä terveysviranomaisten kanssa vastannut altistuneiden jäljityksestä ja karanteeneista sekä organisoinut etäopetuksen yhdessä opettajien kanssa. Lukion rehtoreiden kohdalla selvän lisähaasteen työhön on tuonut koronan vuoksi poikkeusoloissa ja lukuisin erityisjärjestelyin järjestetyt ylioppilaskirjoitukset. Lukion rehtorit ovat pääosin vastanneet myös koulunsa viestinnästä eri sidosryhmille. Kriisiviestintä on koettu hyvin haastavaksi, koska rehtorit ovat kokeneet heidän itsensä viranomaisilta saamansa viestinnän puutteelliseksi.

Lukion rehtorit ovat olleet kiistatta oman koulunsa kriisijohtajia lukuvuonna 2020-2021. Tutkimuksen keskeinen tulos ja vastaus tutkimuskysymykseen millaista on lukion rehtoreiden oman koulunsa johtaminen korona-aikana viime lukuvuonna kiteytyy yksinäisen rehtorin kasvaneeseen rooliin. Lukioiden rehtoreiden oman koulunsa johtaminen korona-aikana on ollut hyvin vaativaa ja yksinäistä, sekä vaatinut heiltä johtajuutta.

Tämä tutkimusaihe tarjoaa vielä lukuisia mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain yhtä koronakriisin vaihetta eli toimimista itse kriisitilanteessa. Huomattavasti kattavamman kuvan tutkittavasta asiasta olisi mahdollista saada  perehtymällä kriisin kaikkiin eri vaiheisiin lukion rehtoreiden näkökulmasta.

Lataa tiedosto (PDF, 724KB)