LYHTY-hanke

LYHTY-hanke vahvistaa oppilaitoksen monialaista tiimiä tavoitteelliseen johtamiseen ja kehittämistyöhön hyödyntäen eri verkostojen yhteistyötä (Majakka, Oikeus Oppia, Oppiva). LYHTY-hanke tukee oppilaitosyhteisön osallisuutta kehittämistyössä, edistäen näin pandemian jäljiltä koko yhteisön hyvinvointia.

Valmennuskokonaisuus rakentuu orientaatio-, ennakko- ja välitehtävistä sekä etä- ja lähivalmennusjaksoista ja verkkoluennoista (Studia Generalia). Osa valmennuksesta toteutetaan verkossa, joka mahdollistaa osallistumisen eri tavoin ja esimerkiksi epidemiatilanteen niin vaatiessa jopa kokonaan verkossa. Studia generalia -luentoihin on mahdollista osallistaa myös laajemmin valmennukseen osallistuvien oppilaitosten henkilöstöä.

Valmennuksen aikana suunnitellaan, kehitetään ja toimeenpannaan oppilaitoksen hyvinvointiin liittyvä kehittämistehtävä. Sen lähtökohtana käytetään oppilaitoskohtaisia yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa. Näiden pohjalta valmennukseen osallistuvat oppilaitokset priorisoivat tärkeimmät kehittämiskohteet, joista valitaan valmennuksen aikana edistettävä kehittämistehtävä. Tästä laadittavaa kehittämistehtäväsuunnitelmaa ohjataan systemaattisesti prosessin ajan ja tulokset dokumentoidaan. Valmennuksen päätteeksi jokaisesta oppilaitoksen kehittämissuunnitelmasta laaditaan Pähkinänkuori-tiivistelmä kaikkien osallistujien käyttöön ja kehittämistehtävät puretaan yhteistoiminnallisesti.

LYHTY-valmennukseen haetaan oppilaitosten johtajien, johtoryhmien ja monialaisten tiimien jäseniä. Siihen voi kuulua rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi johtoryhmän ja/tai oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän jäseniä, kuitenkin enintään 6 osallistujaa / oppilaitos.

  • LYHTY-valmennus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton.
  • Osallistujat vastaavat osaltaan ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista.
  • Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
  • HUOM! 4.3.2022 jälkeen tehdystä peruuttamisesta veloitetaan 250 € toimistokulumaksu

 

Toteuttamispaikkakunnat: Pääkaupunkiseutu (2 valmennusryhmää) ja Tampere

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Hyvinvointia oppilaitokseen 2 pv kevät 2022

LYHTY-valmennuksen ensimmäiset kahden päivän lähivalmennusjaksot on suunniteltu seuraavasti
Tampere pidetään to-pe 31.3.-1.4.2022
Helsinki 1 pidetään ma-ti 4.-5.4.2022
Helsinki 2 pidetään ke-to 6.-7.4.2022

Ryhmät ja päivämäärät tarkentuvat ilmoittautumisen jälkeen.

Tavoitteena on ymmärryksen lisääminen osallistavasta hyvinvoinnin johtamisesta yhteistoiminnallisin valmennusmenetelmin ja toteutustavoin.

Perehdytään valmennukseen osallistuvien temperamentti- ja ajattelutyylien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

1. pv

Ennakkotehtävä: Oppilaitoksen esittely

Mitä hyvinvointi merkitsee minulle?

Mitä hyvinvoinnin johtaminen vaatii yksilöltä ja oppilaitosyhteisöltä?

Tiimin jäsenten erilaiset temperamentit ja ajattelutyylit voimavaroina.

2. pv

Kehittämisen kokonaisuus – tietoisuus, eteneminen, koherenssi ja dokumentaatio

Systeemisen muutoksen kriteerit

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kriittiset pisteet ja hyvän oppimis- ja kasvuympäristön rakentaminen

Oppilaitoksen hyvinvointia, turvallisuutta sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ohjaavat suunnitelmat

Oppilaitoksen hyvinvoinnin kehittymisprosessin käynnistäminen

Orientaatio seuraavaan jaksoon

Palaute jaksosta

Työskentelytavat: Fasilitoiva ja valmennuksellinen ote, yhteistoiminnallisuus

 

Studia Generalia 1 ja etävalmennus syksy 2022, kesto 3 h, iltapäivä

Tutkimusperustainen tutustumien oppilaitosten johtamisjärjestelmiin ja johtajuuden jakamiseen. Oppilaitosjohtamisen kriittisten menestystekijöiden tarkastelu.

Katariina Salmela-Aro: Hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet ja kuinka pystymme niitä parhaiten nujertamaan!

Valmennuksen virikeaiheet:

– Organisaation ryhmäilmiöt

– Oppilaitoksen yhteistoiminnallinen kehittäminen

– Kehittämistehtäväprosessi: kirjallisten suunnitelmien tarkastelu ja toimeenpanon käynnistäminen

 

 

Studia Generalia 2 ja etävalmennus kesto 3 h, iltapäivä

Minna Huotilainen: Tietotyön kuormittavuuden tutkimus ja keinot oman työhyvinvoinnin parantamiseen.

Valmennuksen virikeaiheet:

– Hyvinvointi ja kriisijohtaminen: mitä olemme oppineet vuosista pandemia-aikana

– Tieto- ja tutkimusperustaisuus oppilaitoksen toiminnan ja sen johtamisen perustana

– Kehittämistehtäväprosessi: oppilaitoksen kehittämistyön tilannetarkastelu. Muutoksen kohtaamisen yleiset lainalaisuudet, muutoksen johtaminen

 

 

Studia Generalia 3 ja etävalmennus kesto 3 h, iltapäivä

Salla-Maarit Volanen: Hyvinvoinnin merkitys onnistuneessa yhteistyössä, johtamisessa ja oppilaiden hyvinvoinnin varmistamisessa.

Valmennuksen virikeaiheet:

– Katsaus koulujen johtamisjärjestelmiin ja johtajuuden jakamiseen

– Oppilaitosjohtamisen kriittiset menestystekijät ja systeemisen kehittämisen vaatimukset

– Kehittämistehtäväprosessi: oppilaitoksen kehittämistehtävän päätteleminen, toiminnan arviointi ja dokumentointi sekä valmistautuminen valmennukseen päättyviin lähipäiviin

 

Oppilaitoksen yhteisöllisen toimintakulttuurin johtaminen ja toimeenpano kevät 2023

Oppilaitoksen oman johtamistoimintamallin kuvaus ja kehittäminen osana valmennusta ja kehittämissuunnitelman toteuttamista. Oppilaitoksen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

1. pv

Oppilaitosyhteisön hyvinvointi: kriittiset pisteet sekä hyvän oppimis- ja kasvuympäristön rakentaminen

Kehittymissuunnitelmien esittely

2. pv

Oppilaitoksen kehittymissuunnitelman jalkauttamisen varmistaminen: viestintä, sitouttaminen, osallisuus, seuranta ja arvionti

Palaute valmennuksesta

Työskentelytavat: Fasilitoiva ja valmennuksellinen ote, yhteistoiminnallisuus

Koulutushankkeen kouluttajat, heidän osaamisensa ja kokemuksensa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta

Pro Practica Oy, Hannu Laukkanen, on toiminut valmentajana KuntaKesuKuntoon 1-2, KuntaKesuKuntoon jatko 1-2, Vastuullista johtamista ja Johtoryhmät kuntoon. Pro Practica Oy on vastannut Majakka- ja Loisto-hankkeiden toteutuksesta. Lukuisia kunnallisia varhaiskasvatuksen, ja yleissivistävän koulutuksen kehittämishankkeita.
Prinsipaatti Oy KM Päivi Ikonen rehtori, opetusalan täydennyskouluttajana (mm. oppimistyylit, kolmiportainen tuki, pedagogiikan kehittäminen, oppilashuolto). Hankekoordinaattorina OPH:n (Erilaiset oppijat-yhteinen koulu- Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelurakenne) kehittämishankkeessa. Kokemusta strategiaprosessien johtamisesta.
Prinsipaatti Oy KM, HTM, tutkijakoulutettava, rehtori Antti Ikonen. Toiminut rehtorina erikouluasteilla, ollut mukana kansallisessa kehittämistyössä, KARVI:n arviointineuvoston jäsen. Kouluttajakokemusta yliopistollisista rehtoreiden ja varhaiskasvatuksen esimiestentäydennyskoulutuksista sekä OPH:n Vastuullista johtamista -hankkeesta.