Rehtorin ammattieettiset ohjeet

Rehtorin ammattieettiset ohjeet

Rehtorin huoneentaulu

Rehtorin työn ydin on koulunpito. Huolehdin siitä, että vastuulleni uskottu oppilaitos täyttää sille annetut tehtävät ja siellä on hyvä tehdä työtä ja opiskella.

Rehtorin ammatti on välittämistä. Välitän tietoa koulun todellisuudesta ja tarpeista ympäröivään yhteiskuntaan ja toimin linkkinä koulun ja paikallisyhteisön välillä. Välitän muun yhteiskunnan viestiä kouluun.

Välitän johtamastani työyhteisöstä ja koulun oppilaista ja opiskelijoista. Haluan turvata kouluyhteisöön kuuluvien hyvinvoinnin ja oppimisen ilon.

Kun sovittelen erimielisyyksiä, kuuntelen jokaista osapuolta ja otan huomioon kaikkien asianosaisten näkökulmat. Muistan, että koulu on oppilaita ja opiskelijoita varten.

Työtehtäviä jakaessani olen tasapuolinen enkä anna poliittisten tai uskonnollisten näkemysten, mielipiteiden, sukulaisuuden, sukupuolen tai minkään muun asiaan kuulumattoman tekijän vaikuttaa ratkaisuihini. Kunnioitan jokaisen sananvapautta.

Tuen opettajia ja muuta henkilökuntaa. Kannustan työyhteisön jäseniä kehittämään osaamistaan ja pyrin huolehtimaan heidän jaksamisestaan.

Osallistuessani julkiseen keskusteluun ja edustaessani ammattikuntaani ylläpidän toivoa ja toimin suomalaisen koululaitoksen parhaaksi.

Lataa tiedosto (PDF, 966KB)

 

Rektorns hustavla

Rektorn har ett övergripande ansvar för skolan.

Jag ser till att läroanstalten som anförtrotts mig uppfyller de uppgifter som den har fått, och att det är gott att arbeta och studera där.

Rektorns yrke är att förmedla. Jag förmedlar information om skolans verklighet och behov till samhället utanför skolan och fungerar som länk mellan skolan och lokalsamhället. Jag förmedlar signaler från det övriga samhället till skolan.

Jag bryr mig om arbetsgemenskapen som jag leder och om eleverna och studerandena i skolan. Jag vill trygga välbefinnandet och glädjen i att lära som hör till skolsamfundet.

När jag medlar i konflikter lyssnar jag till alla parter och beaktar alla parters synvinklar. Jag kommer ihåg att skolan är till för eleverna och studerandena.

När jag fördelar arbetsuppgifter är jag objektiv och låter inte politiska eller religiösa åskådningar, åsikter, släktskap, kön eller någon annan faktor som inte hör till saken påverka mina beslut.
Jag respekterar vars och ens yttrandefrihet.

Jag stöder lärarna och den övriga personalen. Jag uppmuntrar medlemmarna i arbetsgemenskapen att utveckla sin kompetens och försöker se till att de orkar.

När jag deltar i den offentliga debatten och när jag representerar min yrkeskår upprätthåller jag hopp och arbetar för det finländska skolväsendets bästa.

Lataa tiedosto (PDF, 969KB)