Vastuullista johtamista – yhdessä!

Suomen Rehtorit ry järjestää koulutuksen Vastuullista johtamista – yhdessä.

Johtajana teet vastuullista työtä vastaten oppilaitoksen koko toiminnasta. Tätä työtä ei kuitenkaan tarvitse eikä pidä tehdä yksin. Tätä työtä tehdään johtotyöparin yhteistyönä kaikki kouluyhteisön jäsenet yhteistyöhön osallistaen. Johtotyöparin toiminta toimii mallina yhteisen kehittämisen kulttuurille ja voimaannuttaa esimiehiä omassa työssään.
Valmennus tähtää johtamisosaamisen systemaattiseen kehittämiseen niin henkilökohtaisella kuin työyhteisön tasolla. Hanke ohjaa osallistujia moderniin oppilaitosjohtamiseen ja syvälliseen kehittämisen sekä pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi kouluissa. Valmennuksen aikana työstettävä oppilaitoksen kehittämistehtävä antaa osallistujille mallin oppilaitoksen systeemisen kehittämisen kehästä.
Työskentely toteutetaan yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmin fasilitoivalla ja valmentavalla otteella.

 

Vastuullista johtamista – yhdessä -hankkeen tavoitteena on valmentaa oppilaitosten johtotyöpareja pitkäjänteiseen johtamis- ja kehittämistyöhön. Hanke vahvistaa osallistujien henkilökohtaista johtamisosaamista. Yhteistoiminnallisen ja fasilitoivan toimintamallin avulla löydetään uusia ratkaisuja aitoihin arjen haasteisiin. Johtotyöparin työtä tukevat oppilaitosten johto- ja kehittämisryhmät sekä koulujen henkilökunnat jatkavat koulutuksessa käynnistyviä kehittämisprosesseja kouluilla. Hanke valmentaa uran eri vaiheessa olevia esimiehiä myös yhä vaativampiin esimiestehtäviin. Valmennukset perustuvat ajantasaiseen johtamisen tieto- ja tutkimusperustaan. Koulutuksessa hyödynnetään paikallisia koulutuksen kehittämissuunnitelmia ja luodaan rakenteita oppilaitosta laajempaan alueelliseen ja
seudulliseen yhteistyöhön.
Valmennukseen haetaan oppilaitosten johtotyöpareja, mikä on myös osallistumisen edellytys. Hanke toteutetaan fasilitoivalla ja osallistujia voimaannuttavalla työotteella ” Sano vähemmän, kysy enemmän”. Valmennuksen teoreettinen viitekehys perustuu yhteistoiminnalliseen kehittämisen, systeemisen muutoksen ja kehittämisen muodostaman kokonaisuuden periaatteisiin (tietoisuus, eteneminen, koherenssi). Valmennuskokonaisuus rakentuu välitehtävistä ja lähijaksoista. Valmennuksen aikana laaditaan johtotyöparin yhteinen oppimissuunnitelma ja oppilaitoksen kehittämissuunnitelma. Työskentelyn vaiheita ohjataan monipuolisesti ja tuotoksia dokumentoidaan monipuolisin tavoin.

Koulutus järjestetään neljällä paikkakunnalla (Oulu, Kuopio, Tampere ja Helsinki). Koulutus alkaa syksyllä 2019 ja loppuu syksyllä 2020. Se koostuu kolmesta jaksosta.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujalle maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista. Lisätiedot: toimisto@surefire.fi

Haemme osallistujiksi motivoituneita, itsensä kehittämisestä kiinnostuneita oppilaitosten johtotyöpareja (rehtoreita, koulunjohtajia, apulais- ja vararehtoreita)!

Ilmoittaudu nopeasti, paikkoja on rajoitetusti. Valmennukseen hyväksytyille vahvistus ja lisätietoa 20.6. 2019 mennessä.

I jakso syksy 2019

Pääkaupunkiseutu 28.-29.8.2019

Oulu 3.-4.9.2019

Kuopio 11.-12.9.2019

Tampere 8.-9.10.2019

II jakso kevät 2020

Pääkaupunkiseutu 14.-15.1.2020

Oulu 29.-30.1.2020

Kuopio 11.-12.2.2020

Tampere 3.-4.3.2020

III jakso syksy 2020

Julkaistaan myöhemmin

Ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätiedot toni.lehtinen@surefire.fi

Valmennuksen sisältö

1.Koulutusosion nimi: Orientaatiotehtävä Minun ammatillinen identiteettini 2022
Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Tavoiteena on että, osallistujat pohtivat ja dokumentoivat omaa ammatillista identiteettiänsä ja kehittymistä tavoitteellisesti tulevaisuudessa.
Tehtävän avulla kehitetään valmennuksen sisältöjä. Tehtävä on myös lähtökohtanalyysi tehtäväparien yhteiselle oppimissuunnitelmalle ja oppilaitoksen kehittämistehtäväsuunnitelmalle.
Osallistujat saavat ennen ensimmäisen valmennusjakson alkua valmentavia kysymyksiä, joiden avulla ohjataan työskentelyä:
– Mitä teet, missä olet 2022?
– Mitä todella haluat saada aikaan? Mitä haluat tavoitella?
– Mihin sinun tulee keskittyä kun haluat päästä tavoitteisiisi?
– Mitkä ovat todellisia haasteita matkallasi?
– Mille asioille voit sanoa KYLLÄ ja mille joudut sanomaan EI kehittymisprosessin aikana?
Toteutus: Tehtävässä osallistujat suunnittelevat henkilökohtaista urapolkuaan ja kuvaavat sekä osaamisensa että kehittymistarpeidensa peruselementit.

2. Koulutusosion nimi: Valmennusjakso Kompleksinen johtajuus, lähijakso 2 pv syksy
Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Tavoitteena on yhteisen ymmärryksen lisääminen johtamisesta ja kehittämisestä kompleksisessa maailmassa yhteistoiminnallisin työmenetelmin. Perehtyminen yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteisiin ja toteutustapoihin sekä kehittämisen ja koulutuksen kokonaisuuteen.
1. pv
– Mitä muutoksen johtaminen merkitsee minulle? Mitä toimenpiteitä on minun tehtävä?
– Mitä vastuullinen johtaminen vaatii yksilöiden ja koko työyhteisön osalta?
– Organisaation ryhmäilmiöt
– Orientaatiotehtävän analyysi ja keskeiset löydökset.
– Teemakohtaisten kehittämisryhmien muodostaminen
-Yhteistoiminnallinen vertaisoppiminen vaihtuvissa ryhmissä
2.pv
– Kehittämisen kokonaisuus (Tietoisuus, Eteneminen, Koherenssi ) ja dokumentaatio
– Systeemisen muutoksen kriteerit
– Henkilökohtaisen ja johtotyöparin yhteisen oppilaitosta palvelevan kehittämissuunnitelman
käynnistäminen
– Orientaatio välitehtävään ja seuraavan jaksoon
– Palaute jaksosta
Työskentelytapa: Fasilitoiva ja valmennuksellinen ote

3. Koulutusosion nimi: Välitehtävä Henkilökohtainen ja johtoparin yhteinen kehittämistehtäväsuunnitelma
Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Tavoitteena välitehtävän avulla on vahvistaa sekä henkilökohtaisen että johtoparin kehittämistehtäväsuunnitelman eteneminen. Kehittämistehtävä sillataan osaksi opetussuunnitelman kehittämisprosessia. Prosessin avulla sitoutetaan koko oppilaitoksen työyhteisö sekä sivistystoimen johto mukaan kehittämistehtäväsuunnitelmaan, varmistetaan tietoisuus sekä vaikuttavuus kehittämistehtäväsuunnitelmasta eri tasoille ja kannustetaan kokeilukulttuurin leviämiseen.
Tehtävänä on määritellä sekä henkilökohtainen kehittymissuunnitelma että yhteinen koko oppilaitoksen kehittämistehtävä. Kehittämissuunnitelman tuloksellisuuden varmistamiseksi kirjataan selkeästi tavoitteet, aikataulu, mittarit, vastuut ja muut huomioitavat asiat.
Välitehtävät palautetaan ennen seuraavaa lähijaksoa valmentajillle

4. Koulutusosion nimi: Valmennusjakso Eteneminen: Johtaminen ja toimeenpano talvi 2020
Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Välitehtävien yhteistoiminnallinen tarkastelu vahvistamassa osallistujien kollegiaalista kehittämispääomaa. Oppilaitosjohtamisen kriittisten menestystekijöiden kuvaus. Laaditaan johtoparin yhteinen johtamisen ja toimeenpanon suunnitelma osana kunnan strategia- tai kehittämissuunnitelmaa. Etenemisen varmistaminen.
1 pv
– Välitehtävien yhteistoiminnallinen kehittäminen vaihtuvissa ryhmissä
– Oppilaitosjohtamisen kriittiset menestystekijät
– Tieto- ja tutkimusperustaisuus oppilaitoksen toiminnan ja sen johtamisen perustana
– Systeemisen muutoksen indikaattorit
– Määritellä rakenteet johtamiselle ja toimeenpanolle
2 pv
– Johtamisen ja toimeenpanon oppilaitoskohtaisen toteutuksen varmistaminen: viestintä,
sitouttaminen, osallisuus, mittarit, seuranta ja arvionti. “Me lupaamme.”
– Henkilökohtaisen kehttymisen suunnitelma ja seuraavat vaiheet ” Minä lupaan.”
– Orientaatio välitehtävään ja seuraavan jaksoon
– Palaute jaksosta

5. Koulutusosion nimi: Välitehtävä Eteneminen: Toimeenpano talvikevät 2020
Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Työpaikalla tapahtuva kehittämissuunnitelmien toimeenpano. Tavoite on viedä käytäntöön ja toteuttaa sekä esimiesten omaa henkilökohtaista kehittymistä että oppilaitoksen kehittämistehtäväsuunnitelmaa:
– Johtamisosaamisen kehittäminen työuran eri vaiheissa
– Johtamis- ja hallintorakenne oppivan organisaation kehittymisen mahdollistajana
– Johto- ja/tai kehittämisryhmätyöskentelyn kehittäminen
– Osallisuuden ja jaetun johtajuuden vahvistaminen
– Systeemisen muutoksen tarkastelu ja kuvaus
– Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen arviointi
Työskentelytapa: Työssäoppiminen ja oppilaitoksessa tapahtuvat kehittämisprosessit

6. Koulutusosion nimi: Valmennusjakso: Koherenssi syksy 2 pv 2020
Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Tavoitteena vahvistaa oppilaitos kohtaisen kehittämisen opintojakson aikana tapahtunut eteneminen ja varmistaa kehittämistyön jatkuvuus ja koherenssi: “Vastuullista johtamista – yhdessä”
1 pv
Työssäoppimisen kokemukset ja tulokset
– Uudistuneiden johtamis – ja hallintorakenteiden vakiinnuttaminen
– Johtamisosaamisen vahvistuminen ja osaamisen johtaminen jatkossa
– Kehittämisen eteneminen ja verkostojen johtaminen
– Systeemisen muutoksen vaikutus toimintaan sivistystoimen eri tasoilla – oppilaista poliittisiin
päättäjiin
– Tulokset: Työhyvinvointi, työssä jaksaminen
Työskentely: Oppilaitoskohtaisten kehittämistehtävien yhteistoiminnallinen purkaminen
2 pv
– Kehittämistyön sekä opetuksen ja oppimisen laadun varmistaminen.
– Kehittämistyön jatkuvuuden edistäminen
– Hyvinvoinnin ketju kunnossa: oppilas/opiskelija – opettaja – rehtori
– henkilökohtaisen kehittymiseni seuraava askeleet
– Valmennuskokonaisuuden yhteenveto
Työskentelytapa: Fasilitoiva ja valmennuksellinen ote