6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Eu­roo­pan ja maa­il­man­laa­jui­nen yh­den­ty­mis­ke­hi­tys on li­sän­nyt jär­jes­tön kan­sain­vä­li­sen toi­min­nan mää­rää ja pai­no­ar­voa. Suo­men Reh­to­rit ry on toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti reh­to­rei­den kan­sain­vä­li­sis­sä jär­jes­töis­sä ja saa­vut­ta­nut ar­vos­te­tun ase­man. Suo­men Reh­to­rit ry:n kan­sain­vä­li­set toi­min­nat on suu­rel­ta osin ra­hoi­tet­tu OPH:n ja OAJ:n kans­sa teh­ty­jen yh­teis­toi­min­ta­so­pi­muk­sien poh­jal­ta. Jär­jes­tön kan­sain­vä­li­se­nä stra­te­gi­a­na on vah­vis­taa suo­ma­lai­sen kou­lun­joh­dol­li­sen osaa­mi­sen tun­net­ta­vuut­ta. Se tar­koit­taa ak­tii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta kan­sain­vä­lis­ten jär­jes­tö­jen toi­min­taan ja hal­li­tus­työs­ken­te­lyyn. Suo­men Reh­to­rit ry nä­kee myös kan­sain­vä­li­ses­sä kou­lu­tus­vien­nis­sä mah­dol­li­suuk­sia, joi­ta voi­daan ka­na­voi­da ja edis­tää ak­tii­vi­sen reh­to­ri­jär­jes­tön kaut­ta. Suo­men Reh­to­rit ry ja OPH ovat teh­neet yh­teis­työ­so­pi­muk­sen, jon­ka myö­tä Suo­men Reh­to­rit ry toi­mii OPH:n kan­sain­vä­lis­ten vie­rai­lu­pyyn­tö­jen pää­a­si­al­li­se­na to­teut­ta­ja­na.

Suo­men Reh­to­rit ry on jä­se­ne­nä seu­raa­vis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä reh­to­ri­jär­jes­töis­sä: Nor­disk Skol­le­dar Fo­rum (NSF), Eu­ro­pe­an School He­ads’ As­so­ci­a­ti­on (ESHA) ja In­ter­na­ti­o­nal Con­fe­de­ra­ti­on of Prin­ci­pals (ICP). Suo­men Reh­to­rit ry:llä oli omat edus­ta­jan­sa ICP:n ja ESHA:n hal­li­tuk­ses­sa. SURE:n en­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja Ari Pok­ka on ICP:n hal­li­tuk­sen jä­sen ja toi­mi tu­le­va­na pu­heen­joh­ta­ja­na v. 2014. Vara­pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Kuit­ti­nen toi­mi ESHA:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­na vuon­na 2014.

Juh­la­vuo­den 2014 ker­to­mus19.1.2015